دانلود فایل-بررسی وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا-

در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان .بررسی وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./بررسی وكالت دادگستري در فرانسه , حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا/بررسی وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا/30015345/biw

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 28از سويي ديگر، كانون وكلا در فرانسه از اعضاي خود در مقابل هرگونه فشار يا تهديدي از سوي مقامات يا طرفهاي دعوي بهطور قاطعانه حمايت ميكند. قاطعيت اين حمايت به حدي است كه ميتوان، از نظر كانون، صحبت از نوعي مصونيت براي وكيل دادگستري هنگام انجام وظايفش درجهت دفاع از موكلش به ميان آورد.اما حمايت از حرفه وكالت، مستلزم آن است كه افرادي كه اين حرفه را پيش ميگيرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانين و مقررات عمل كرده و با كردار خود شأن اين حرفه و جايگاه آن را در جامعه حفظ نمايند. پس جنبه مهم يدگر فعاليت كانون وكلا نظارت بر نحوه عمل وكلاي عضو آن است.دوجنبه حمايت و نظارت در فعاليتهاي كانون وكلاي فرانسه نمايان است و تا حد زيادي هم با يكديگر توأم ميباشد زيرا انگيزه اين نظارت، حمايت مؤثر از صنف و از اعضاي آن ميباشد.در اين راستا، فعاليت نظارتي كانون وكلا در فرانسه را ميتوان پيرامون دو محور اصلي قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طريق صدور پروانه وكالت، براي حفظ كيفيت و كارآيي شغل وكالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامي، براي حفظ شأن و اعتبار شغل.قبل از بررسي فعاليتها و نحوه عمل كانون وكلا در فرانسه، لازم ميدانيم در ابتدا تشكيلات و سازماندهي آن را به اختصار شرح دهيم.1ـ سازماندهي كانون وكلا در فرانسهدرحوزه صلاحيت هر دادگاه استينافي در فرانسه يك كانون وكلا تشكيل شدهاست. هركانون يك انجمن صنفي است كه از شخصيت حقوقي مجزايي برخوردار بوده و در حوزه قضايي خود به طور كاملاً مستقل عمل ميكند.در پشت پرده اين برابري حقوقي، كانونها در فرانسه داراي اهميت متفاوتي هستند زيرا در بعضي مناطق تعداد اعضاي آنها از پنجاه نفر تجاوز نكرده و در مناطقي ديگر، نظير اطراف شهرهاي بزرگ، تعداد اعضا به چندين هزار ميرسد. بنابراين، اگرچه ساختار داخلي كانونها مشابه يكديگر است اما عملكرد آنها دريك سطح نيست. كانون وكلاي پاريس كه ازنظر كميت مهمترين آنها ميباشد داراي نزديك 15000 عضو است. طبيعي است كه با داشتن چنين حجمي، كانون پاريس داراي تشكيلات مفصلتري بوده و از اين نظر به عنوان مهمترين كانون وكلاي فرانسه به حساب ميآيد.هركانوني توسط هيأت مديرهاي كه عنوان «شوراي نظام» (Conseil de I'Order) را دارد اداره ميشود. اين شورا دراين امر از حمايت قانون برخوردار بوده وظايفش نيز از قانون ناشي ميگردد. شوراي نظام يا هيأت مديزه كانون از سوي وكلاي عضو كانون مربوطه انتخاب ميشود. تعداد اعضاي آن درهر كانوني متفاوت سات. براي مثال، در كانون وكلاي پاريس، هيأت مديره از 36عضو تشكيل ميگردد. اعضاي شوراي نظام يا هيأت مديريت براي مدت سه سال توسط وكلاي عضو كانون انتخاب ميشوند و هر سال كرسي 3/1 از آنان به رأيگيري گذاشته ميشود.هيأت مديره كانون رييسي را براي خود انتخاب ميكند كه در مقام رياست كانون انجام وظيفه ميكند. رييس كانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مينامند. اين لقب به ياد اسطوره نيكلاي مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامي وكلا ميباشد كه هميشه چوبي را به عنوان عصا دردست داشته و با عصايش از مريدان خود حمايت ميكردهاست. رييس كانون براي يك دوره دوساله انتخاب ميشود. در آغاز سال دوم مديريت او و همزمان با انتخاب ثلثي از اعضاي هيأت مديره، يك نفر به عنوان قائممقام وي انتخاب ميشود كه سال بعد، هنگام خاتمه رياست او، اين شخص جانشين او شده و رياست كانون را به عهده ميگيرد.رييس كانون همه اختيارات لازم براي نمايندگي هيأت مديره و كانون را داراست و به اين عنوان مخاطب مقامات دولتي و اداري و اشخاص ثالث است. د ركانونهايي كه تعداد اعضايشان زياد است، رييس كانون براي اداره بهتر امور، اقدام به تشكيل كميسونهاي تخصصي مختلفي در داخل هيأت مديره ميكند و هرسال اعضاي هر كميسيوني را معين ميكند. اين كميسيونها معمولاًجنبه اجرايي يا فني و حتي مشورتي دارند اما ميتوانند، درصورت تفويص اختيارات از سوي رييس كانون، قدت تصميمگيري نيز داشتهباشند.از وظايف مهم هيأت مديره كانون وكلا تضمين آموزش تخصصي وكلا در هر سطح، به وسيله برگزاري كنفرانسها يا سمينارهاي متعدد درباره موضوعات متفاوت و بويژه آموزش حرفهاي متقاضيان پروانه وكالت است. وظيفه مهم ديگر نيز تنظيم و تكميل و نظارت دايم بر اجراي آيين وظايف صنفي وكلاي عضو آن است. اين دو فعاليت اساسي كانون وكلا به ترتيب موضوع فصول بعدي است.2ـ نظارت كانون وكلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ كيفيت و كارآيي شغل وكالتآموزش و تربيت حرفهاي وكلاي دادگستري به عهده كانون وكلا است. هركانوني در فرانسه بدين منظور مراكز آموزشي تحت عنوان «مركز آموزشي حرفهاي وكلاي دادگستري» داير كردهاست تا اين آموزش را براي داوطلبان حرفه وكالت در حوزه خود تضمين نمايد. اين مراكز آموزشي تحت نظر كانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشي آنها توسط آن كانون تنظيم و تدريس ميگردد.الف) شرايط مقرر براي ورود به مركز آموزشي حرفهاي وكلاي دادگستريقانون شرايط كلي را براي ورود به اين مراكز آموزشي تعيين كردهاست. اين شايد تنها مرحله آموزش حرفهاي وكلا است كه از انحصار كانون خارج ميباشد. طبق قانون، داوطلبان ورود به اين مراكز بايد داراي درجه فوقليسانس حقوق يا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگي يكساله را در مؤسسات مطالعات قضايي وابسته به دانشكدههاي حقوق گذرانده و نهايتاًامتحانات وروديه به مركز آموزشي حرفهاي وكلا را با موفقيت پشتسر گذارد. پس از تصويب قانون 1990، كساني كه داراي درجه دكتراي حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگي و دادن امتحان وروديه معاف بوده و ميتوانند مستقيماً درمراكز آموزشي براي گذراندن دوره آموزش حرفهاي ثبتنام كنند.از شرايط ديگر قانوني اين است كه داوطلب حرفه وكالت در فرانسه بايد تبعه فرانسه يا يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا باشد. البته اين شرط در عمل قاطعيت نداشته و موارد استثنايي، حتي در خود مفاد قانون، پيشبيني شدهاست (مثلاً اتباع ديگر كشورهايي كه بطور متقابل چنين مزايايي را براي اتباع فرانسه پيشبيني ميكنند).براي ورود به مركز آموزشي كانون، داوطلب بايد گواهي عدم سوءپيشينه خود را ارايه دهد. طبيعي است كه كسي كه اشتياق و تمايل به دفاع از حقوق سايرين را دارد، نبايد خود قبلاً حق كسي را ضايع يا قواعد اجتماعي را بهطور جدي نقض كردهباشد.داوطلبي كه همه شرايط فوقالذكر را داشتهباشد وارد مركز آموزشي كانون شده و زيرنظر كانون، به عنوان «شاگرد وكالت» در اين مركز به قصد كسب پروانه وكالت آموزش ميبيند.مطالب دیگر:
🔍اكسس 2000 چیست🔍گزارش بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل پایگاه داده🔍امتحان GMAT یا هوش تحصیلی🔍تحقیق درباره امنیت کامپیوتر و راه های حفاظت از آن🔍تحقیق درباره امنیت در شبكه های بی سیم🔍تحقیق درباره امنیت شبکه🔍مقاله درباره امنیت در شبکه ها🔍تحقیق درباره امنیت اطلاعات در شبكه🔍ناشنوایی و كم شنوایی🔍آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟🔍اقتصاد سیاسی رسانه ها🔍مدیریت آموزشی با عنوان آموزش و پرورش🔍آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران🔍بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان)🔍تحقیق جامع در مورد تورم🔍كار آفرینی و مدیریت نشاط🔍پاورپوینت انسان- طبیعت- معماری (نقد ویلا ساوا)🔍پاورپوینت انسان- طبیعت- معماری (تحلیل مرکز پژوهشی- تحقیقاتی درمانی دریاچه ارومیه)🔍پاورپوینت تحلیل فضای شهری (پل معلق آمل)🔍مقاله درباره انتقال اطلاعات🔍مقاله درباره انواع حافظه ها🔍مقاله درباره انواع صفحه كلیدهای كامپیوتری🔍تحقیق درباره انیمیشن🔍تحقیق درباره انیمیشن سنتی🔍پاورپوینت پوشش های داخلی و خارجی ساختمان (HPL)